Time for a fresh start
Time for a fresh start

Privacyverklaring

Lister Buildings B.V. en haar dochterondernemingen (hierna: Lister Buildings) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
info@listerbuildings.com
Walpoort 10, 5211 DK ‘s-Hertogenbosch
+31 88 1348 940

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie (geredigeerd) legitimatiebewijs
 • Overige gegevens die tijdens een sollicitatieprocedure en voor een personeelsdossier worden gebruikt zoals referenties, een verklaring omtrent gedrag en (kopie) pasfoto
 • Overige gegevens die door u worden verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@listerbuildings.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslagen en doelen voor verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen indien u toestemming geeft voor verwerking, wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lister Buildings of onze partners. Hierbij maken wij per geval de afweging of uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om betalingen en vorderingen af te handelen
 • Om nieuwsbrieven en andere publicaties te versturen
 • Om aanmeldingen voor events te kunnen ontvangen
 • Om producten en diensten, en informatie over producten en diensten aan te kunnen bieden
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u als klant, zakenpartner of andere derde te kunnen beoordelen voor het aangaan van een relatie met u
 • Om overeenkomsten aan te gaan
 • Om onze producten en diensten te kunnen controleren en verbeteren
 • Om vragen en klachten in behandeling te kunnen nemen
 • Om klanttevredenheidsonderzoek te kunnen doen
 • Om serviceverzoeken in behandeling te kunnen nemen
 • Om bedrijfsprocessen uit te voeren
 • Om contact op te kunnen nemen met relaties en sollicitanten
 • Om vacaturealerts te versturen
 • Om sollicitaties in behandeling te nemen
 • Om een personeelsdossier bij te houden
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.
Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben op grond van bovenstaande, dan kunnen wij de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of noodzakelijk is voor een ander doel dat hierboven omschreven is. Wij verstrekken in dat kader bijvoorbeeld gegevens aan notarissen, aannemers en zakenpartners. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Lister Buildings maakt gebruik van cookies. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lister Buildings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@listerbuildings.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.
Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u een klacht indienen bij Lister Buildings. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzameling en beveiliging van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door een werving- en selectiebureau

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@listerbuildings.com.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg onze website daarom regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.